Algemene Voorwaarden

 • Quaze Design : Quaze Design is een onderdeel van Quaze, gevestigd te Almere onder KvK nr. 82466351. 
 • Klant: degene met wie Quaze Design een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Quaze Design en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Quaze Design .
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Waar gesproken wordt over schriftelijke communicatie kan dat ook via e-mail plaats vinden.
 1. Aanbiedingen en offertes van Quaze Design zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes Gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Quaze Design zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Quaze Design slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
 3. De werkzaamheden worden niet uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van BW 7:400 en verder.
 1. Alle prijzen die Quaze Design hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Quaze Design hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Quaze Design te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Quaze Design niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Quaze Design vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Q11 -17e Design , geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Quaze Design een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Quaze Design is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Quaze Design de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. Quaze Design heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Quaze Design prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Quaze Design op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 14. Als Quaze Design werkzaamheden voor de klant verricht op bevel van de overheidsinstanties of i.v.m. wettelijke verplichtingen zullen deze in rekening worden gebracht tegen geldend uurtarief.
 1. Quaze Design mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Quaze Design de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Quaze Design behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 5. Indien Quaze Design op verzoek van de klant werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door de klant aan Quaze Design vergoed volgens de gebruikelijke tarieven. Dit geldt in ieder geval bij overschrijding van het overeengekomen aantal uren van meer dan 10% en/of van het geoffreerde bedrag van meer dan 10%.
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Quaze Design gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Quaze Design .
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Quaze Design zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Quaze Design op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Q11-17e Design , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Q11.17e Design te betalen.
 1. Zodra de klant in verzuim is, is Quaze Design gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Quaze Design roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Quaze Design , tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt
  • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
  • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  • het product geen los tijdschrift of losse krant is
  • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@quaze.n1 , indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Quaze Design , http:www.quaze.n1 , kan worden gedownload.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Quaze Design , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Quaze Design indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Quaze Design deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Quaze Design heeft geretourneerd.

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 1. Quaze Design kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Quaze Design heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Quaze Design
 3. Quaze Design is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Quaze Design te verrekenen met een vordering op Quaze Design .

 1. Quaze Design blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Quaze Design op grond van wat voor met Quaze Design gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Quaze Design zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Quaze Design een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Quaze Design het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
 5. Bij beëindiging van de overeenkomst behoudt Quaze Design alle rechten van een website. Indien de klant een website wilt meeverhuizen naar een andere provider berekent Quaze Design hiervoor een afkoop fee van €250,- . Na betaling van de afkoop fee zal Quaze Design de klant schriftelijk overdragen als eigenaar van het website ontwerp.
 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Quaze Design , tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Quaze Design het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Quaze Design kan tegenwerpen.
 1. De door Quaze Design opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Quaze Design door Quaze Design schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Quaze Design niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 4. De klant aanvaardt dat door bijkomende werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in 5.6 het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Eventuele transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Quaze Design niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Quaze Design , bij gebreke waarvan Quaze Design niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Quaze Design die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Quaze Design de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Hoewel Quaze Design zich inspant alle ontwerp- en installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Quaze Design enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 1. Quaze Design voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Quaze Design heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Quaze Design tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Quaze Design tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 6. Bij de ontwikkeling van een website zal Quaze Design gebruikmaken van software, componenten en templates van derden, inclusief open source software.
 7. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde website bij de De klant. Quaze Design zal De klant afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 8. Bij de levering van een website, E-commerce oplossing of E-mail pakket, levert Quaze Design een handleiding en benodigde ondersteuning om de klant kennis en toegang tot alle mogelijkheden te verlenen.
 9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Quaze Design de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten tot de klant de werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

Bij een overeenkomst die is aangegaan met Quaze Design voor onderhoud aan een website, Ecommerce website of E-mail oplossing, dient de klant rekening te houden met:

 1. Een onderhoudsovereenkomst omvat onder meer het updaten van WordPress, geïnstalleerde plugins en thema’s. Eventueel noodzakelijke wijzigingen in software worden aangebracht als de veiligheid deze noodzakelijk maken.
 2. Indien de kosten van grootschalig onderhoud het onderhoudsabonnement overstijgen, zal Quaze Design dit na overleg met de klant uitvoeren als meerwerk.
 3. Quaze Design is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten bij installatie of in geval van onderhoud. Quaze Design zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade of misgelopen omzet van de klant.
 4. Quaze Design spant zich in om de website toegankelijk en beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden als de website op enig moment niet beschikbaar is tenzij de klant schriftelijk aantoont dat dit te wijten is aan Quaze Design.
 5. Quaze Design is gerechtigd bepaalde updates of plugins niet te installeren als naar het oordeel van Quaze Design dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.
 6. De klant dient Quaze Design op verzoek alle benodigde toegang verlenen tot betrokken (computer)systemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken.
 7. Mocht de klant met Quaze Design overeenkomen dat klant de software zelf onderhoudt, dan is klant verantwoordelijk om de software en geïnstalleerde plugins te updaten zodra er een nieuwe versie verschijnt. De klant is verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen van het zelf updaten. Eventuele problemen voortkomend uit dit updaten zal Quaze Design dan trachten op te lossen tegen geldend uurtarief.
 8. Quaze Design zal zich inspannen om door de klant gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website. Indien naar het oordeel van Quaze Design een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Quaze Design dit schriftelijk melden aan de klant. Indien de klant desondanks staat op de verandering, zal Quaze Design deze doorvoeren, op eigen risico van de klant en zonder enige aansprakelijkheid voor Quaze Design.
 9. Indien de klant zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de klant, tenzij de klant de gewenste wijziging vooraf aan Quaze Design heeft gemeld en Quaze Design deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Quaze Design kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.
 10. Indien Quaze Design en de klant zijn overeengekomen dat Quaze Design ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal Quaze Design zich inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. Quaze Design kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade.
 11. Als voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Quaze Design deze licenties aanschaffen en direct doorleveren aan de klant. De klant zal zorg dragen dat de bepalingen uit deze licentie stipt worden na geleverd. De klant vrijwaart Quaze Design voor aanspraken van derden betreffende de naleving van deze bepalingen uit deze licentie. . Indien sprake is van jaarlijkse verplichte verlenging van licenties zal Quaze Design deze aan de klant doorberekenen.
 1. De hosting die Quaze Design biedt bestaat onder meer uit het ter beschikking stellen van een bepaalde hoeveelheid schijfruimte, ondersteuning bij het aanvragen en verlenen van domeinnamen en/of het verstrekken van e-mailadressen.
 2. Indien de overeengekomen hoeveelheid schijfruimte en bandbreedte wordt overschreden is Quaze Design gerechtigd de klant daar voor te factureren.
 3. De hosting van de website van de klant zal worden verzorgd door Quaze Design. Indien de klant een andere hostingprovider verkiest zal Quaze Design eventuele kosten die voortkomen uit deze keuze in rekening brengen bij de klant.
 4. Quaze Design werkt met een uiterst betrouwbaar partners, echter is Quaze Design niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, datacenter, domeinnaam registrant of anderen waarop Quaze Design geen invloed kan uitoefenen.
 5. De klant zorgt dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens derden is. De klant vrijwaart Quaze Design voor aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam, ook als de domeinnaam van de klant niet door Quaze Design is geregistreerd.
 6. Quaze Design kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de domeinnaam.
 7. De klant gedraagt zich zorgvuldig en onthoudt zich van onrechtmatig gedrag op zijn website. Zoals bijvoorbeeld het schenden van intellectueel eigendom, het verspreiden van gegevens welke bij wet verboden zijn of het schenden van privacy van derden of ander gedrag in strijd met openbare orde en goede zeden.
 8. Quaze Design kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onrechtmatig gedrag van de klant.
 9. Quaze Design kan de klant verzoeken informatie te verwijderen indien Quaze Design (de dreiging van) onrechtmatig gedrag constateert. De klant dient op eerste verzoek betreffende informatie geheel te verwijderen. Indien de klant in gebreke blijft is Quaze Design gerechtigd de informatie zelf te verwijderen dan wel de klant de toegang tot diens website te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden.
 10. Quaze Design heeft een inspanningsverbintenis met betrekking tot storingen aan de server maar garandeert geen foutloze en ongehinderde dienstverlening. De klant heeft zelf onderzoekplicht ter voorkoming van storingen.
 11. De klant is altijd verantwoordelijk voor de gegevens die worden verwerkt op diens website. Quaze Design is gevrijwaard van aanspraken door derden met betrekking tot gegevens waaronder persoonsgegevens op de website van de klant.
 12. Indien de klant een website en domeinnaam wenst te verhuizen naar een andere provider dient rekening gehouden te worden met exporteren van alle bestanden, databases, e-mailadressen, etc. Quaze Design zal meewerken aan de verhuizing van website en domeinnaam van de klant naar een andere provider, onder de voorwaarden gesteld in 28.10 .
 13. De overeenkomst voor de domeinnaam en hosting kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 14. Quaze Design kan niet worden betrokken in geschillen tussen de klant en derden. De klant dient Quaze Design wel van alle relevante informatie te voorzien betreffende dit geschil met derde(n).
 15. De klant onthoudt zich op diens website van illegale activiteiten of zaken in strijd met de openbare orde of goede zeden.
 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Quaze Design .
 2. Quaze Design heeft het recht om gebruik te maken van door de klant aangeleverde afbeeldingen en teksten.
 3. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 4. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Quaze Design de betreffende bescheiden.
 5. De klant staat er voor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website/dienst.
 6. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Quaze Design redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
 1. De overeenkomst tussen Quaze Design en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Quaze Design schriftelijk in gebreke stellen.
 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden VOOR het einde van de contractperiode.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen niet inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden VOOR het einde van de contractperiode.
 3. Een onderhoudsabonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 4. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zal bij jaarlijkse betaling geen restitutie plaatvinden. Bij maandelijkse betaling is de klant verplicht om de resterende maanden te betalen. De klant zal alle kosten en schade aan de zijde van Quaze Design vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval de in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en bezettingsverlies.
 5. In geval van overmacht, waaronder ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, is Quaze Design gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Quaze Design is daarbij gerechtigd haar werkzaamheden over te dragen aan een door haar aangewezen vervangend professional. Quaze Design zal hierover melding doen aan de klant.
 6. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.
 7. De overeenkomst eindigt van rechtswege in geval van overlijden van een der partijen, tenzij anders overeengekomen.
 8. Partijen hebben het recht tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting die volgt uit de overeenkomst en deze partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 9. Quaze Design behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van facturen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van de klant van facturen van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.
 10. Na beëindiging van de overeenkomst behoudt Quaze Design alle rechten van een website. Indien de klant een website wilt meeverhuizen berekent Quaze Design hiervoor een afkoop fee van €250,- . Voor het verhuizen van een domeinnaam brengt Quaze Design geen kosten in rekening.
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde website berusten uitsluitend bij Quaze Design en diens toeleveranciers. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen beide partijen. De klant zal de website niet verveelvoudigen of wijzigen of voor een ander doel gebruiken zonder dat dat vooraf schriftelijk overeengekomen is.
 2. Indien enig recht van intellectueel eigendom op software wordt overgedragen van Quaze Design naar de klant, behoudt Quaze Design een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de website en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen.
 3. Quaze Design behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quaze Design (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 5. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de website te verwijderen of te wijzigen.
 6. Quaze Design behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van de klant in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 7. Niets uit het voorgaande mag worden geïnterpreteerd of toegepast op een wijze die strijd oplevert met een bepaling uit licenties, zoals open-source licenties, of software van derden die onderdeel zijn van de door Quaze Design ontwikkelde website. Indien deze licenties verplichtingen met zich meebrengen voor de door Quaze Design ontwikkelde website, gaan deze verplichtingen boven het in dit artikel bepaalde.
 8. Bij beëindiging van de overeenkomst behoudt Quaze Design het intellectueel eigendom van de website. Indien de klant de website wilt meeverhuizen naar een andere provider berekent Quaze Design hiervoor een afkoop fee van €250,- . Na betaling van de afkoop fee zal Quaze Design Het intellectueel eigendom schriftelijk overdragen aan de klant.
 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Quaze Design waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

De klant vrijwaart Quaze Design tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Quaze Design geleverde producten en of diensten.

 1. De klant dient een door Quaze Design geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Quaze Design daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Quaze Design uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Quaze Design in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Quaze Design gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Quaze Design .
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Quaze Design ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Als Quaze Design een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Quaze Design verschuldigd zijn.

 1. Quaze Design is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Quaze Design aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Quaze Design is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Quaze Design aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het aan Quaze Design verschuldigde bedrag dat verschuldigd is voor dat deel waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Indien voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft worden uitgevoerd tegen een uurtarief, is de aansprakelijkheid van Quaze Design beperkt tot vijf (5) maal het in de offerte vermelde uurtarief.
 6. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten  opzichte van meerdere opdrachtgevers. In dat geval betaalt Quaze Design aan alle opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaand artikel geldende schadevergoeding.
 7. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Quaze Design geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 8. Quaze Design zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Quaze Design is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden tenzij zij onder verantwoordelijkheid van Quaze Design werken.
 9. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 10. De klant vrijwaart Quaze Design ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de voor de klant (nog te) verrichte(n) opdracht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Quaze Design. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Quaze Design in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Quaze Design vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Quaze Design toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Quaze Design niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Quaze Design in verzuim is.
 3. Quaze Design heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Quaze Design kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Quaze Design in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Quaze Design kan worden toegerekend in een van de wil van Quaze Design onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Quaze Design kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgen of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Quaze Design 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Quaze Design er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Quaze Design is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 1. Quaze Design is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Quaze Design zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Quaze Design .
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Quaze Design is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 12 Februari 2021